• Voltran Nedir
Kullanım ve Hizmet Şartları

Kullanım ve Hizmet Şartları

 1. TARAFLAR:

Bu sözleşme Voltran App ile uygulamaya üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. TANIMLAR:

SÖZLEŞME : Bu üyelik sözleşmesini ifade eder.

Voltran App : Google Play Store ya da Apple Play Store tarafından yüklenebilecek uygulama alanını, aynı adla var olan ya da var olacak tüm web sayfalarını, buna sahip olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

ÜYE : Sözleşmenin konusu, Voltran App üyelik şartlarını kabul ederek üye olan ve Voltran App mobil uygulamasından ve web sayfasında yer alan uygulamadan sözleşmede belirtilen koşullar içerisinde yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

KONU : Sözleşmenin konusunu, Voltran App’ in üyelik şartlarının ve bu üyeliğe ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu konuda Voltran App tarafından yapılacak ve üyelere elektronik ortamda bildirilecek tüm değişiklikler SÖZLEŞME kapsamında kabul edilir. Bu değişiklikler üyeye elektronik ortamda bildirilmesi anında yürürlük kazanır.

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

a. Voltran App’e üye olabilmek için yasa gereği reşit olmak ve//veya bu sözleşme uyarınca üyeliği Voltran App tarafından daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Uygulama ve web sitesi üzerinden üye olacak kişilerin reşit olmaması durumunda üye velisinin ya da vasisinin her türlü onayını almış olduğunu baştan ve peşinen kabul eder.

Üyelik başvurusu tüzel kişilik tarafından yapılırsa, başvuru yapan kişilerin şirketi tek başına temsile yetkili kişiler olduğunu, bu Sözleşme’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bu koşullara sahip olmayan üyelerin üyelikleri Voltran App tarafından onaylanmaz. Üyelikleri onaylanan kişiler sözleşmeyi imzalamakla (elektronik ortamda kabul ettiklerine ilişkin onay vermekle) sözleşme konusu hizmeti almaya başlarlar. Sözleşmedeki hüküm ve şartlara uydukları süre boyunca üyelik devam eder, sözleşmeye aykırılık durumunda başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın Voltran App tarafından sözleşme tek taraflı olarak sonlandırılır.

b. Üye, Uygulama ve web sitesinde talep edilen bilgilerini doğru ve güncel şekilde doldurarak ve Uygulama ve Web sitesinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı onaylayarak Üyelik statüsü edinir. Üye, uygulama ve web sitesindeki ilgili bölümlere ve üye profillerine yazdığı bilgilerin ve içeriklerinin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Voltran App**,** üyeler tarafından iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde üyeler tarafından yüklenen ve değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, bu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hata olmasından ve//veya bu içerikler nedeniyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

c. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini elektronik ortamda kabul etmekle, Uygulama ve Web sitesi içinde sunulan kullanım ve hizmetler, üyeliğe ilişkin hükümler ile işbu sözleşme hükümlerini bir bütün olarak kabul etmiş olmaktadır. Üye, Uygulama ve Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, bu hükümleri okuduğunu ve bunlara uygun davranacağını kabul eder. Üye kendisinin Uygulama ve Web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

d. Üye, kendi adına tek bir hesap oluşturabilir. İşbu sözleşmeyi kabul etmiş üye, kendisinden başka herhangi biri adına Hesap ve Üyelik de oluşturmayacağını da kabul eder. Oluşturulan hesap sadece ilgili üye tarafından kullanılabilecektir. Aksi durumda Voltran App bu kişiden ayrıca hizmet bedeli talep edebilir.

e. Üyelik aynı aileden de olsa başka bir kişiye devredilemez.

f. Üye, hesabında gerçekleşen veya hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerden yasalar ve bu sözleşme kapsamında sorumludur ve hesabını, hesaptaki iletişim bilgileri de dâhil tüm bilgilerini her zaman güvenli ve gizli tutacağını ve kimseyle paylaşmayacağını kabul eder.

g. Voltran App uygulama içeriği, ürün, sunulan hizmetler, görseller ve en geniş anlamda sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler, içeriklerine göre derhal yapılması zorunlu ise Voltran App bu değerlendirmeyi bizzat yaparak değişikliği gerçekleştirecek, aksi durumda yeni şartlar yürürlüğe girmeden makul bir süre önce üyelerin bildirdiği elektronik posta adresine değişiklikler konusunda bilgilendirme gönderecektir.

Voltran App**’** in Üye’nin Uygulamaya yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Voltran App**,** bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

h. Üyeye ilişkin tüm bilgilerin gizliliği asıldır. Bununla birlikte kanuni mercilerin yasal başvuru ve talepleri söz konusu olduğunda yine bu yasal merci ve kurumlarla ve taleple sınırlı kalmak koşuluyla üyeye ait tüm işlemlerin paylaşılabilir.

ı. Üye’nin Üye Hesabı’na erişmek ve Uygulama veya web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, şifresinin başka kişilerce ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Voltran App’e derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Voltran App’ in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye, sözleşme konusu uygulamayı sözleşme hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü kişiler tarafından açılabilecek her türlü dava ve icra takiplerinde sorumlu olduğunu, Voltran App’ in bu gibi dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf olmayacağını kabul eder. Voltran App üye sebebiyle uğradığı her türlü zarar, tazminat, masrafları üyeye rücu edebilir. Üye bu durumda kendi eylemi ile ortaya çıkan hukuki sonuçları, maddi ve manevi zarar ve masrafları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve//veya itiraz ileri süremeyeceğini ve//veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i. Üye, Uygulama veya Web sitesinde aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka ve sözleşmeye aykırı eylemlerde bulunamaz:

aa) Uygulama veya Web sitesinde başka bir kişi adına veri tabanı yaratmak ve kayıt yapmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek;

bb) Uygulama veya web sitesinin bütününü veya bir bölümünü bozmak, değiştirmek veya ters mühendislik yapmak, internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamak, çoğaltmak, aktarmak, değiştirmek, uyarlamak, çevirmek, kaynak koduna dönüştürmek, parçalarına ayırmak, ticari bir amaçla kullanmak;

cc) Yanlış bilgiler kullanılarak işlem yapılmak, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulmak ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılmak, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılmak, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunmak;

dd) Uygulama veya web sitesinin amacı dışında ve manipüle edecek şekilde kullanılmak;

ee) Uygulama veya web sitesine, Uygulama veya Web sitesinin veri tabanına, Uygulama veya web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi bir teknolojinin veya bir virüsün yaymak;

ff) Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilgiyi ilgili kişilerin izni olmaksızın toplamak;

gg) Uygulama veya web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulmak, Voltran App’ in önceden yazılı iznini alınmaksızın Uygulama veya web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screenscraping” yazılımları veya sistemleri kullanılmak ve bu şekilde uygulama veya web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalamak, yayınlamak, kullanmak

Üye, yukarıda sayılan haller başta olmak üzere her türlü hukuka, ahlaka ve işbu sözleşmeye aykırılıktan doğan tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, uygulama ve web sitesinde yaptığı işlemleri Uygulama ve web sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Uygulama ve Web sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Üye Hesabı’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

j. Voltran App’ in Uygulama veya Web sitesinin ya da Uygulama veya Web sitesi üzerindeki içeriğin, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun kullanılmaması durumunda ortaya çıkabilecek menfi ya da müspet tüm zararı, ilgili üyeden talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Üye, Uygulama ve Web sitesinden erişilebilecek üçüncü şahısların internet sitelerine ve yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi durumda Üye, Voltran App**’** in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bütün zararları tazmin eder.

k- Sözleşmeye konu uygulama, Üye’nin eğitim alanındaki başarılarına ve sınav hazırlık sürecine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur ve Üye’nin başarılarının artacağını temin etmez, Üye’ye bu hususta herhangi bir garanti vermez.

l- Uygulama veya web sitesinin kullanılması sırasında Üyeler’e bilgi verme amaçlı veya pazarlama amaçlı İletiler gönderebilir.

Uygulama ve web sitesi içerisinde Voltran App tarafından reklam için veya başka sebeplerle linkler ve link bağlantılı görsellere veya işbu sözleşmenin amaçları kapsamında üçüncü kişilerle bağlantı sağlayıcı bilgilere yer verilebilir. Bu linkler ve bağlantılarla bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Voltran App’ in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

m- Voltran App**,** Uygulama ve web sitesi üzerinde işbu sözleşme içerisinde düzenlenen hizmetleri ve işlemleri daha etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve//veya uyarlamalar yapabilir, Uygulama’da güncelleme yapabilir. Voltran App uygulamada güncelleme yaptığı durumlarda, Üyelerin uygulamayı kullanmaya devam etmesini, güncelleştirmeyi yüklemeleri şartına bağlı kılabilir.

Voltran App**,** bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Voltran App, bu sözleşme konusu hizmetlerin Üye’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmî kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki ya da teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde Voltran App’ in sorumluluğu doğmayacaktır.

 1. ÜYELİK TÜRLERİ VE ÜCRETLENDİRME:

 2. Üyelere uygulanabilecek her türlü promosyon ve indirim Voltran App**’** in inisiyatifindedir. Promosyon ve indirimlerde Voltran App tek taraflı olarak istendiği şekilde değişiklik yapılabilir ya da bu indirim ve promosyonları tamamen iptal edebilir. Üye bu indirimlerden dolayı uğrayabileceği maddi zarardan Voltran App’i sorumlu tutamaz.

 3. Hiçbir referans ya da indirim kodu nakit yerine geçerli değildir ve kullanımdan önce Voltran App in kararıyla sona erdirebilir. Ayrıca hile, yasadışı veya bu sözleşmenin koşullarına aykırı kullanım halinde Voltran App hizmet faydalarını kısıtlama, üyelik iptal etme ve//veya indirim yapma hakkını saklı tutar.

 4. Hizmetleri kullanmak için gerekli veri ağ erişimini elde etmek üyenin sorumluluğu altındadır. Mobil ağ verileri ve mesajlaşma oranları ve ücretleri Voltran App Hizmetlerine kablosuz özellikli cihazların kullanımı veya erişimi ile uygulanabilir. Voltran App Hizmetlerine ve ilaveten güncellemelere erişim ve kullanım için uyumlu donanım veya cihazların edinilmesi ve güncellenmesi üyenin sorumluğu altındadır. Voltran App işbu sözleşmeye dahil hizmetlerinin veya bunun herhangi bir kısmının, herhangi bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez. Ek olarak uygulamanın kullanımı internet veya elektronik haberleşmelerin kullanımından doğabilecek arızalara ve gecikmelere tabi olabilir. Söz konusu nedenlerle yaşanan gecikmelerden Voltran App sorumlu olmayacaktır.

 5. Voltran App şu an beta sürümündedir ve uygulamaya ücretsiz kullanılabilecektir. Beta süresi bittikten sonra Voltran App kendi belirleyeceği politikayla ücretli üyelikler sunacaktır. Bu süreçte uygulamanın yüklenmesi sonrasında 2 haftalık deneme süresi içinde üye uygulamayı bedelsiz olarak kullanacaktır. İki haftalık deneme süresi sonunda uygulama kaldırılmadığı takdirde ücretlendirme başlayacaktır. Aylık ve senelik üyelik bedelleri Voltran App tarafından ilerleyen süreçte belirlenecektir.

e. Ücretli versiyonlar için ücret her ay peşin alınacaktır. Üyelik ücretinin ödenmesi ve sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmasının ardından Voltran App hizmetlerini talep eden ve öncesinde ödemeyi gerçekleştiren Üye’ye sağlamakla yükümlüdür.

Sözleşmenin konusu uygulamanın sağladığı tüm ürün ve hizmet bedellerini Voltran App istediği her zaman, önceden web sitesinde veya mobil uygulamasında belirterek, hiçbir sebep göstermeksizin değiştirebilir.

Üye ve Üye’nin banka ve//veya kartından kaynaklanan sıkıntılar dolayısıyla ücretin ödenememesi sonucu ürün ve hizmetlerden faydalanamaması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan Voltran App sorumlu olmayacaktır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI-TELİF HAKLARI:

a. Sözleşmenin konusu web sitesi ile uygulamanın (imge, tasarım, html kodu vb.) tüm unsurları Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında Voltran App’e aittir. Bu kapsamda sözleşmeye konu hizmete ilişkin veya bununla ilgili yazılımlar üzerindeki her türlü hak ve lisans Voltran App’e ait olup, üyeye hizmet için giriş sağlanması, hiçbir şekilde lisans verildiği anlamına gelmez.

b. Uygulama ve web sitesinde bulunan içeriklerin dijital kullanım hakları Voltran App’e, yayınlanan kaynakların telif hakları ise kaynak sahibi ilgili yayınevlerine aittir. Üye, Voltran App uygulama ve web sitesi içerik ve lisanslarına dahil olan hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakları bildirilerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecek ve Voltran App İçeriklerini yeniden kopyalamayacak, değiştirmeyecek, uyarlamayacak, türevlerini oluşturmayacak, çalmayacak//oynatmayacak, görüntülemeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacak, aktarmayacak, satmayacak, lisansını tahsis etmeyecek ve başka bir şekilde istismar etmeyecektir.

c. Voltran App adı ve logosu Babtech Yazılım’ın ticari markalarıdır ve Babtech Yazılım’ın önceden yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez, paylaşılamaz, 3. Kişilerin erişimine ya da kullanımına açılamaz ve hiçbir platformda hiçbir şekilde kullanılamaz. Ayrıca, tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve kodlar Voltran App’in hizmet markaları, ticari markaları ve//veya ticari takdim şekilleridir ve önceden yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, 3. Kişilerin erişimine ya da kullanımına açılamaz taklit edilemez ve kullanılamaz.

d. Bir açık kaynak lisansı altında açıkça izin verilmediği veya açık yazılı izin verilmediği takdirde, üye, Voltran App yazılımını kısmen veya tamamen değiştiremez, türevlerini oluşturamaz, kaynak koda dönüştüremez veya bir başka şekilde kaynak kodu kopyalamaya çalışamaz.

e. Üye, tek başına yazılım ürünü, uygulama veya tarayıcı eklentisi gibi Voltran App yazılımlarını indirir veya kullanırsa, zaman zaman yazılımı iyileştirmek, yükseltmek ve daha fazla geliştirmek için yazılım tarafından yükseltmeler, güncellemeler ve ek özellikler indireceğini ve bunları yükleyeceğini kabul eder.

6- GİZLİLİK POLİTİKASI:

 1. Voltran App güvenlik ve gizlilik bakımından üzerine düşen tüm tedbirleri gerek donanımsal gerekse yazımsal olarak KVKK çerçevesinde üstlenmektedir. Gereken tüm tedbirler kanunlar çerçevesinde alınacaktır.

 2. Kullanım ve kullanıcı bilgileri gizlidir ve 3. kişilerle paylaşılmaz. Bununla birlikte zarar gören kişinin açacağı davalarda yetkililerin talebi ya da kanuni mercilerin yasalar çerçevesinde talepleri istisna tutulmaktadır. Bu durumda Voltran App yetkili mercilerle taleple sınırlık kalmak kaydı ile kullanım ve kullanıcı bilgilerini paylaşabilir.

 3. Voltran App, üye bilgilerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için hukuki sınırlar içinde kullanabilir, bunları veri tabanı üzerinde tasnif ederek saklayabilir.

 4. Üye kendisine ait olan kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin güvenliği ve 3. kişilerin eline geçmemesini sağlamakla yükümlüdür. Üyenin uygulamaya giriş araçlarının güvenliği, saklanması, 3. kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi konulardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan bizzat üye sorumludur.

7- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

a. Uygulama veya Web sitesinin yahut Uygulama veya Web sitesi üzerindeki içeriğin üye tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması durumunda Voltran App her zaman herhangi bir sebep göstermeden ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan, derhal hüküm ifade etmek üzere tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedilebilir. Fesih ile Voltran App üyenin eyleminden kaynaklı doğmuş ya da doğacak her türlü alacağını, maddi ve manevi zararlarını, 3. Kişiler karşısındaki rücu haklarını hiçbir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın üyeden talep edebilir ve her türlü yasal yola başvurabilir.

b. Uygulamayı kullanacak üyeleri belirlemek veya üye olmuş üyelerin üyeliklerin devam etmesi Voltran App’in takdir hakkı kapsamındadır. Üye, Voltran App’in bu hakkının varlığını ve bu hakkın kullanılması sonucu herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

c. Üye, istediği zaman üyeliğini sonlandırabilir, bu şekilde üyeliğin sona erdirmesi durumunda Voltran App ’ten herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

d. Üyelik başlangıcında ilk ücretinin ödenmesinden sonra 7 gün içinde üye herhangi bir şart ve koşula bağlanmaksızın cayma hakkını kullanarak üyeliğini sonlandırabilir ve sadece bu koşulda ödemesini Voltran App ‘ten geri isteyebilir. Bunun için Voltran App elektronik hesabına üyeliği sonlandırmak istediğine dair elektronik posta göndermesizin ardından 30 iş günü içinde ödeme üyenin kredi kartı hesabına geri gönderilir.

e. Üye’nin ölümü durumunda Üye’nin hakları mirasçılara geçer. Üyenin mirasçıları, Üyenin ölümü ile Voltran App’e bildirimde bulunarak üyenin hesabının kapatılmasını da talep edebilirler.

8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığa sözleşmede hüküm bulunmaması halinde, ilgili yasa hükümleri geçerli olacaktır.

Sözleşmenin konu olduğu bir dava sonucunda yetkili mahkeme tarafından sözleşmenin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda diğer hüküm ve kısımlar geçerli olmaya ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olup, doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

© 2022 Voltran App

Gizlilik PolitikasıKullanım ve Hizmet ŞartlarıÇerez Politikası

Voltran Nedir

ÖzelliklerNasıl Çalışır?SSS

Hakkımızda

AmacımızEkip

ANKET

Fikirlerinizi bizimle Paylasmak ister misiniz?

Yalnızca iki dakika suruyor!

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.